Nel cuore di Cracovia

Prenota online
Prezzi bassi garantiti

06 Lug 2022
07 Lug 2022

REGULAMIN HOTELOWY

 

REGULAMIN HOTELU POLONIA W KRAKOWIE

 

§ 1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Polonia w Krakowie.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i Hotelu oraz zasady przebywania na terenie Hotelu.
 3. Regulamin dostępny jest w recepcji, informatorze w pokoju hotelowym oraz na stronie internetowej hotelu www.hotel-polonia.com.pl 
 4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki lub wpłaty całej należności za pobyt.

 

§ 2 Doba hotelowa

 1. Pokój hotelowy jest wynajmowany na doby. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
 2. Przyjmuje się, że pokój jest wynajęty na 1 dobę, jeśli gość nie określił inaczej.
 3. Gość hotelowy może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godz. 8:00-15:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeżeli pokój ten jest dostępny.
 4. Pokoju nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Hotel uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Przedłużenie pobytu kosztuje 50% stawki podstawowej i trwa maksymalnie do godziny 19.00.
 8. Zatrzymanie pokoju po godzinie 13.00 jest traktowane automatycznie jako przedłużenie doby pobytowej.

 

§ 3 Usługi hotelu

 1. Hotel świadczy bezpłatne usługi w zakresie: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, usługę budzenia, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie recepcji, przechowywania bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających charakteru osobistego.
 3. Bielizna pościelowa w pokoju wymieniana jest co 3 dni lub na życzenie Gościa.
 4. Pytania i uwagi związane z pobytem w Hotelu, Goście mogą kierować bezpośrednio do recepcji  (nr wew.”0”).

 

§ 4 Rezerwacja i rejestracja w Hotelu

 1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem i uiszczeniem opłaty za pobyt. Hotel informuje, że dokumenty tożsamości Gości nie są kserowane bądź skanowane.
 2. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości w sposób uniemożliwiający zameldowanie, recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie określonej w potwierdzeniu rezerwacji zaliczki, w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

 

§ 5 Odpowiedzialność hotelu

 1. Hotel odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu hotelowego. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości Hotelowych obowiązują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego
 2. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie lub ich wartość nie jest adekwatna do kategorii obiektu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na niestrzeżonych miejscach postojowych i garażowych udostępnianych przez Hotel oraz powstałych w trakcie czynności związanych z wjazdem, wyjazdem lub/i parkowaniem na tych miejscach. Hotel nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w zaparkowanym samochodzie.

 

 

§ 6 Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00-6:00.
 3. Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, Hotel może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu lub jego opuszczenia.
 4. O zaistniałych szkodach powstałych w hotelu należy niezwłocznie powiadomić recepcję hotelu (nr wew. „0”).
 5. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel ma prawo obciążenia Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe, w tym obciążenia jego karty kredytowej. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego w wyniku aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia.
 6. Za zgubienie klucza do pokoju zostanie naliczona opłata w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług.

§ 7 Pokój

 1. W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 2. Ze wzglądu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
 3. Zmianę ustawienia wyposażenia pokoju proszę uzgodnić z obsługą Hotelu.
 4. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren Hotelu przedmiotów stanowiących wyposażenie Hotelu. Istnieje możliwość zakupu niektórych elementów wyposażenia (np. ręczników). O szczegółach informuje recepcja.
 5. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00 – 22.00.
 6. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostawki, dostępnego w recepcji.
 7. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

 

§ 8 Przedmioty pozostawione

 1. Przedmioty pozostawione w Hotelu, po zgłoszeniu takiej woli przez zainteresowanego, będą odsyłane na koszt Gościa na wskazany przez niego adres.
 2. W przypadku braku dyspozycji, Hotel będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez 3 miesiące, a następnie zostaną zniszczone. Pozostawione artykuły spożywcze oraz bielizna osobista nie podlegają przechowywaniu.

 

§ 9 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona w recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
 2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja hotelowa.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Hotel, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie Kodeks Prawa Cywilnego.

 

§ 10 Postanowienia dodatkowe

 1. Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i e-papierosów. W przypadku palenia w pokoju  zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota 500 zł, obejmująca czyszczenie i wietrzenie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.
 2. Hotel przyjmuje podróżujących ze zwierzętami wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i za dodatkową opłatą. Za wszystkie szkody w mieniu Hotelu, bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzęta odpowiada materialnie ich opiekun.
 3. W hotelu obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 

Per fornire servizi di altissimo livello, il sito Web utilizza i cookie salvati nella memoria del browser. Informazioni dettagliate sullo scopo del loro utilizzo e sulla possibilità di modificare le impostazioni dei cookie sono disponibili nell'Informativa sulla privacy.
Facendo clic su ACCETTO, l'utente accetta l'uso di tecnologie come i cookie e l'elaborazione da parte di STANISŁAW KOMUSIŃSKI HOTEL POLONIA, ul. Basztowa 25, 31-156, Kraków dei dati personali raccolti su Internet, come indirizzi IP e ID cookie, a fini di marketing (tra cui per abbinare automaticamente gli annunci ai interessi dell'utente e misurarne il rendimento). È possibile modificare le impostazioni dei cookie nell'Informativa sulla privacy.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved